АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : ҮҮҮ ЯАБА ДАБА ДҮҮҮ