АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Өнөөдөр Арван хоёр дугаар сарын гурван...