АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Баяр гэхээрээ согтуурах...