АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Нэгжтэй утас барих буюу би дасахгүй байна...