АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : 3 давхарынхан надад аав болох гичээл заадаг эдр