АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Чадку ээ чадку ну.а болж чадку....................