АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Өчигдөр ээмэр шоконд орхын хажуугаар жиг жуг...