АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Бороо хүнд дурлажээ...(Урын сангаас)