АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Унтарч байгаа цогруу үлээх эсэхээ өөрөө мэддээ