АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Үүлхэнийг хүлээгч нэгэн би...