АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* -г ажирааж тажираавал...