АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Орон сууцанд оршин суугчидаа!!! Анхаарлаа наашаа гараа дээшээ