АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Монгол эмэгтэйчүүд иймшдэээ.Мөн үүү???